Świadczenie wychowawcze jest wypłacane w ramach Programu Rodzina 500 Plus na każde dziecko/i do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny, przyznawane na okresy zasiłkowe. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • obywatelom polski i cudzoziemcom,

  • matce lub ojcu,

  • opiekunowi prawnemu,

  • opiekunowi faktycznemu dziecka czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka,

  • dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli :

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,

  • pełnoletnie dziecko ma ustalane prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie wychowawcze ?

Obecny okres 2019/2021 od 1 lipca 2019 r. do 31 maj 2021 r.

Świadczenie wychowawcze a uprawnienie do innych świadczeń

Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń
z innych systemów wsparcia, co oznacza, że nie będzie miało wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy dodatków mieszkaniowych.

pdfŚwiadczenie_wychowawcze_500_-_wniosek.pdf

pdfZałącznik_do_wniosku_św._wychowawcze_500.pdf