WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

WARUNKI PRZYZNANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, klęski żywiołowej, innych, szczególnych okoliczności). 
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa a art. 6 ust.2 pkt2 ustawy z dn. 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

DO STYPENDIUM LUB ZASIŁKU SZKOLNEGO UPRAWNIENI SĄ UCZNIOWIE, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 1. zamieszkują na terenie Gminy Praszka,
 2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
 3. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

DOCHÓD UPRAWNIAJĄCY DO POMOCY:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 456 zł/na osobę w rodzinie (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM NIE PRZYSŁUGUJE:

 • dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
 • uczniom klas zerowych,
 • studentom szkół wyższych i licencjackich.

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM MOGĄ BYĆ PRZYZNAWANE NA WNIOSEK:

 • rodziców ucznia, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO

W zależności od potrzeb uczniów stypendium szkolne może być udzielane w następujących formach:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, obejmujących : zajęcia wyrównawcze, zajęcia edukacyjne w ramach kół zainteresowań, naukę języków obcych, 
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, która obejmuje m.in. zakup podręczników, przyborów szkolnych, zeszytów oraz innych pomocy edukacyjnych,
- całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pobierania nauki poza miejscem zamieszkania lub całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów zakwaterowania,
- w formie świadczenia pieniężnego w wyjątkowych wypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania uzależniona jest od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od występujących w rodzinie dodatkowych okoliczności i wynosi:

 • przy dochodach do 200 zł/na osobę - 200 % zasiłku rodzinnego 
 • przy dochodach od 201 - 250 zł/na osobę - 130% zasiłku rodzinnego
 • przy dochodach powyżej 251 zł/na osobę - 80% zasiłku rodzinnego


jednak nie więcej niż kwota wynikająca z art.90d ustawy o systemie oświaty
Termin realizacji stypendium szkolnego uzależniony jest od otrzymania środków dotacji.

WNIOSEK

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek. 
Wniosek o przyznanie stypendium składa się od 1do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów od 1 do 15 października danego roku szkolnego.
Wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce ul. Boczna 4e.

 

Załączniki: 
docxWniosek o zasiłek szkolny
docxWniosek o stypendium szkolne
docxNumer konta