za zyciem1

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem,, z 4 listopada 2016r. rodzinom w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu , które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Z wnioskiem o świadczenie, będzie mogła wystąpić matka, ojciec a także opiekun prawny albo faktyczny (opiekun prawny to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, opiekun faktyczny to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego przysposobienie), bez względu na dochód.

Jeśli dziecko pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców świadczenie otrzymuje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Wniosek o świadczenie należy złożyć w OPS właściwym na miejsce zamieszkania.

Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie wystawia lekarz specjalista z dziedziny położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologi.

Ponadto, aby otrzymać świadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, aby to potwierdzić należy dostarczyć zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną.

Wniosek o wypłatę należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Świadczenie przysługuje również dzieciom urodzonym w 2016r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

Świadczenie nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ustawa ,, Za życiem,, daje rodzinom możliwość wnioskowania do OPS o wsparcie asystenta rodziny, który będzie pełnił funkcje przewodnika po systemie wsparcia oraz koordynacji dostępnej pomocy rodzinom w których urodzą się dzieci z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą, powstałymi w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

AKTA PRAWNE

pdfUSTAWA Z DNIA 4 LISTOPADA 2016r. O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN ,,ZA ŻYCIEM,,