dodatek mieszkaniowy wniosek.pdf Wniosek - dodatek energetyczny Wniosek_pomoc_społeczna1.docx13.68 KB Wymagane dokumenty - pomoc społeczna Zaświadczenie o wynagrodzeniu Zaświadczenie od lekarza dotyczące stosowania następujących lek& ...

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów ...

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego ...

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest p ...

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z&nbs ...

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego ...

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym dom ...

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu ...

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powst ...

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej ca ...

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości ...