Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce od października 2020 r. realizuje nowe zadanie wynikające z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie
z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zatem Ośrodek ma obowiązek wystawić zaświadczenie na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania
w ramach części drugiej programu, wynikające z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), tj. zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a gospodarstwo domowe tworzą:

1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2.osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

pdfCzyste_powietrze-1.pdf