Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r, poz. 1390 z późn. zm.)

Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie Gminy Praszka został powołany Zarządzeniem Nr. Or.0050.51.2018 z dnia 23 maja 2018 r. przez Burmistrza Praszki.

Do pracy Zespołu Interdyscyplinarnego powołani zostali przedstawiciele instytucji i organizacji, które działają na terenie gminy Praszka, a w szczególności;

 1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce

 2. Gminnej komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 3. Komisariatu Policji w Praszce

 4. Przedstawiciel Oświaty

 5. Przedstawiciel Służby Zdrowia

 6. Przedstawiciel organizacji pozarządowej

 7. Kurator sądowy

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, a w szczególności przez:

 • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

 • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

 • Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie

 • Rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach ustalenia pomocy w środowisku lokalnym.

 • Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie.

zidpr