I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Ośrodek Pomocy Społecznej , zwany dalej OPS jest samodzielną jednostką organizacyjną
działającą jako jednostka budżetowa.
Nazwa OPS brzmi Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce.
§2
Siedziba OPS mieści się w Praszce.
§3
OPS jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań z zakresu pomocy społecznej
wynikających z polityki społecznej państwa i gminy wykonując zadania własne i zlecone,
a ponadto wynikające z rządowych programów pomocy społecznej lub z innych ustaw
mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.
Bezpośredni, bieżący nadzór nad funkcjonowaniem OPS sprawuje Burmistrz Praszki.
§4
Zadaniem OPS jest w szczególności zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin umożliwiając im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzenia do ich usamodzielnienia jak i ich integracji ze środowiskiem.

 

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS

§5
Działalnością OPS kieruje i zarządza oraz reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Praszki.
Pracowników OPS zatrudnia i zwalnia Kierownik.
§6
Szczegółowe zasady pracy OPS określa regulamin organizacyjny sporządzony przez Kierownika i zaakceptowanym przez Burmistrza Praszki.

§7 
1.OPS zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

 

III. GOSPODARKA FTNANASAMI.


§8
OPS prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.
Obsługę finansowo-księgową, administracyjno-biurową i kadrową OPS prowadzi samodzielnie
OPS posiada odrębny rachunek bankowy.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9 
Zmiany Statutu OPS mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.