Opolska Karta Rodziny i Seniora stanowi narzędzie wsparcia rodzin, rodzin zastępczych, rodzinnych i instytucjonalnych domów dziecka, rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, opiekunów osób zależnych a także osób starszych – mieszkańców województwa opolskiego. Została wprowadzona w celu budowania przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielanie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Osobami uprawnionymi do otrzymania i użytkowania Karty są:

  • rodziny, tj. małżonkowie lub partnerzy prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, osoby samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi, mieszkający na terenie województwa opolskiego - z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę, lub jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

  • osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w województwie opolskim,

  • opiekunowie osób zależnych, tj. osoby sprawujące stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, połączone więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod ich opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy, potwierdzające, że osoba zależna wymaga opieki.


Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można składać:

  1. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce, ul. Boczna 4e, 46-320 Praszka, pokój nr 12

  • osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 14, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 3 (szklane drzwi „pod filarami”),

  • osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ulicy Hallera 9, pok. 202 (II piętro) – wtedy Karta wydawana jest „od ręki”,

  • drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, z dopiskiem „Opolska Karta Rodziny i Seniora”

  • drogą elektroniczną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – UWAGA: w tym przypadku Karta musi zostać odebrana osobiście przez wnioskodawcę w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z uwagi na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na wniosku, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Karta wydawana jest bezpłatnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty, posiadacz Karty zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub właściwego urzędu gminy. W tym przypadku, posiadacz Karty uprawniony jest do wystąpienia o wydanie wtórnika Karty o tym samym numerze.

Zmiana danych osobowych związana jest z koniecznością wydania nowej Karty. Wnioskodawca składa wniosek z dopiskiem „AKTUALIZACJA”. Karta z aktualnymi informacjami zostanie wydrukowana ponownie.

Termin ważności Karty

Termin ważności Karty określa hologram na Karcie. Termin ważności Katy upływa wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Karty dla seniorów, które wydawane są bezterminowo. Warunkiem przedłużenia ważności Kary jest złożenie oświadczenia o spełnianiu przez wszystkich posiadaczy karty kryteriów warunkujących przyznanie Karty. Hologramy na kolejne lata można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce.

pdfWniosek_OKRiS.pdf

pdfRegulamim_OKRiS.pdf

pdfOświadczenie_o_przedłużeniu_karty.pdf

pdfOświadczenie_dot._opieki_nad_osobą_zależną.pdf