W świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku rola asystenta polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzędnym celem jego pracy jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępcze, poprzez pomoc w osiągnięciu przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. Jego praca powinna wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny – rodziców i dzieci, czemu będzie sprzyjało indywidualne podejście do rodziny i jej problemów. W sytuacji, gdy dojdzie, mimo wszystko, do czasowego umieszczenia dzieci poza rodziną biologiczną, praca asystenta z rodziną musi być kontynuowana. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z rodziną w miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji sprawującej pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu, oraz z sądem.

Asysta rodzinna to pomoc świadczona na rzecz rodziny przez przygotowanego profesjonalistę, planowana i realizowana razem z rodziną we współpracy z innymi profesjonalistami, takimi jak: pracownik socjalny, pedagog, kurator, osoba koordynująca działania asystentów rodzinnych - stosownie do zidentyfikowanych potrzeb i problemów tej rodziny.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji.

 

Celem pracy asystenta rodzinnego jest:

 • pomoc we wzmacnianiu rodziny i wzbudzenie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji nałożonych celów,

 • pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,

 • wsparcie w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny,

 • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych,

 • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny,

 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

 • prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz udzielanie informacji rodzinom na temat różnych form pomocy świadczonych przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe,

 • motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

Asystent rodziny – Bożena Grajnert