Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce realizuje program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Program skierowany jest do seniorów 65+.
W ramach Wspieraj Seniora realizowany jest:

Moduł II: Poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” opaska bezpieczeństwa.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do kontaktu
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Praszce pod numerem tel. 504-063-427 lub 34-35-91-037.

PROGRAM OSŁONOWY GMINY PRASZKA NA ROK 2023
„WSPARCIE DLA SENIORA”

 

 1. Wprowadzenie

Program osłonowy Gminy Praszka „Wsparcie dla Seniora” jest odpowiedzią na wyzwania, stawiane przez zachodzące w Polsce procesy demograficzne. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych , Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce podejmuje szereg działań, aby zabezpieczyć osoby starsze. W ramach zadań obowiązkowych świadczono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i w określonym reżimie sanitarnym. W ramach zadań dodatkowych wspólnie z Samorządem Województwa Opolskiego w ramach projektu „NIE-SAMI-DZIELNI” na terenie gminy Praszka w latach 2020-2022 działał Marszałkowski Kurier Społeczny. Projekt wspierał osoby niesamodzielne i rozwijał usługi społeczne dla seniorów. Program „Wspieraj seniora” realizowany w latach 2020-2021 wspierał także osoby starsze. Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce w 2022r. realizował program „Opieka wytchnieniowa”. W tym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce przystąpił ponownie do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz po raz pierwszy do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 ogłaszanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Celem programu osłonowego gminy Praszka „Wsparcie dla Seniora” jest zapewnienie wsparcia dla seniorów w ich miejscu zamieszkania,
w szczególności osób samotnych i chorych. Wsparcie realizowane będzie poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce w formie teleopieki.

 

 1. Beneficjenci programu.

Beneficjentami programu „Korpus Wsparcia dla Seniorów” na rok 2023 moduł II są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

 1. Cele programu.

Celem programu osłonowego Gminy Praszka „Wsparcie dla Seniora” na rok 2023 jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania seniorów mieszkających samotnie lub z innymi członkami rodziny, które nie mogą im zapewnić bezpieczeństwa, poprzez wykorzystanie nowych technologii tzw. „opieki na odległość”.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

 • przycisk bezpieczeństwa
 • sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
 • funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

Samorząd gminny określa funkcje „opaski lub innego urządzenia bezpieczeństwa”. „Opaska bezpieczeństwa” pozwoli osobom starszym poczuć się bezpieczniej,
a w razie potrzeby umożliwi szybkie powiadomienie bliskiej osoby czy też służb ratunkowych. Usprawni to system opieki poprzez zwiększenie szans niesienia skutecznej i szybkiej pomocy w sytuacjach nagłych oraz zapewni bezpłatny dostęp. Zmniejszy poziom stresu związany z chorobą lub samotnością i zniweluje uczucie codziennej niepewności i strachu. A dla rodzin i opiekunów będzie wsparciem w niesieniu pomocy.

 

 1. Formy udzielenia pomocy.

Cele programu realizowane są przez następujące działania:

1. Uruchomienie usługi tzw. „Opieki na odległość”.

2. Promocja programu wśród mieszkańców Gminy Praszka.

3. Udzielanie niezbędnej pomocy beneficjentom w trakcie realizacji programu.

 

 1. Realizator programu.

Realizatorem programu „Wsparcie dla Seniora” na rok 2023 w Gminie Praszka jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce.

 

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu.

1. Program osłonowy „Wsparcie dla Seniora” w 2023 roku będzie realizowany na terenie gminy Praszka.

2. Uczestnikami programu mogą zostać w szczególności: osoby zamieszkujące na terenie gminy Praszka w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

3. Zgłoszenia do programu można złożyć telefonicznie przez ogólnopolską infolinię, jak również bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.

4. W ramach Modułu II programu osłonowego przewiduje się następujące działania:

- zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu realizowanego w 2022r.,

- zakup usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, przy czym dopuszcza się zakup innego niż opaski, urządzenia bezpieczeństwa,

- organizacja, realizacja i koordynacja projektu na terenie Gminy Praszka przez wyznaczonych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce, bieżący monitoring i sprawozdawczość,

- promocja projektu w społeczności lokalnej i na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce,

- wyposażenia w urządzenia do „opieki na odległość” tzw. „opasek bezpieczeństwa” dla około 30 mieszkańców gminy Praszka, spełniających warunki udziału w programie.

5. Udział w programie jest bezpłatny i nie zależy od kryterium dochodowego, pomoc nie będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej.

7. Ośrodek Pomocy społecznej w Praszce przetwarza dane osobowe osób korzystających z programu osłonowego gminy Praszka „Wsparcie dla Seniora” na rok 2023 w związku z realizacją programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023.

 

 1. Źródła finansowania

W ramach programu gminom udziela się wsparcia finansowego na podstawie art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Na program osłonowy gmina Praszka może otrzymać dotację na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania. Gmina może otrzymać dotację na realizację działań przewidzianych w programie po przyjęciu programu osłonowego lub uzupełnienie już przyjętego w danej gminie programu osłonowego