Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Uprawnienia do przyznawania dodatków mieszkaniowych posiadają osoby spełniające następujące warunki:

WARUNEK 1:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny. Przysługuje również osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im (przyznany wyrokiem sądu) lokal zamienny lub socjalny.

WARUNEK 2:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy suma dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego miesięcznie nie przekracza 125% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie wieloosobowym i 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub gdy kwota nadwyżki dochodu nie przekracza kwoty dodatku mieszkaniowego. Wysokość najniższej emerytury uwzględnia się w kwocie obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od dnia 01.03.2020 roku kwota najniższej emerytury brutto wynosi:

 • 100% - 1 200,00 zł

 • 125% - 1 500,00 zł

 • 150% - 1 800,00 zł

 • 175% - 2 100,00 zł

 • 2% - 24,00 zł

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Do dochodów nie wlicza się:

 1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

 2. dodatków dla sierot zupełnych,

 3. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

 4. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

 5. pomocy w zakresie dożywiania,

 6. zasiłków i dodatków pielęgnacyjnych,

 7. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

 8. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

 9. dodatku mieszkaniowego,

 10. dodatku energetycznego,

 11. zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,

 12. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),

 13. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.),

 14. dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818),

 15. dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309),

 16. świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529),

 17. świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

 

WARUNEK 3:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli:

 • w lokalu zamieszkuje osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim,

 • w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

Powierzchnia normatywna wynosi:

powiększona o 30%

powiększona o 50%

1.

gospodarstwo 1 osobowe - 35 m2

= 45,50 m2

= 52,50 m2

2.

gospodarstwo 2 osobowe - 40 m2

= 52,00 m2

= 60,00 m2

3.

gospodarstwo 3 osobowe - 45 m2

= 58,50 m2

= 67,50 m2

4.

gospodarstwo 4 osobowe - 55 m2

= 71,50 m2

= 82,50 m2

5.

gospodarstwo 5 osobowe - 65 m2

= 84,50 m2

= 97,50 m2

6.

gospodarstwo 6 osobowe - 70 m2

= 91,00 m2

= 105,00 m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Do wniosku potwierdzonego przez zarządcę lokalu dołącza się:

 • zaświadczenie lub oświadczenie (ZOBACZ WARUNEK 2) potwierdzające łączne dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,

 • dokument potwierdzający łączny wymiar opłat za lokal za miesiąc, w którym składany jest wniosek,

 • aktualną fakturę za energię elektryczną, gdy lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub instalację gazu przewodowego,

 • w przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności do dnia 22.11.2004r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,

 • w przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 22.11.2004 r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (pkt 10 orzeczenia prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju),

 • w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.  

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

 2. dokument potwierdzający łączny wymiar opłat za lokal obowiązujący w miesiącu, w którym składany jest wniosek.

Poniższe dokumenty należy dołączyć jedynie w przypadku gdy dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie:

 1. umowa najmu lokalu od osób fizycznych,

 2. aktualną fakturę za energię elektryczną, gdy lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub instalację gazu przewodowego,

 3. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych (dot. także członków rodziny),

 4. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza o poruszaniu się na wózku (dot.: osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim), zaświadczenie od lekarza o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju dla orzeczeń wydanych do dnia 22.11.2004 r. (dot. także członków rodziny),

 5. oświadczenie lub dokument wskazujący wielkość powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz stan wyposażenia technicznego (dot. właścicieli domków jednorodzinnych).

Wnioski prosimy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce, ul. Boczna 4e, 46-320 Praszka Skrzydło B, pok. Nr 13

docxOświadczenie_dodatek_mieszkaniowy.docx

pdfDeklaracja_o_dochodach_2021.pdf

pdfWniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego_2021.pdf

pdfZaświadczenie_o_dochodach_2021.pdf