Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.


Ustalając prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uwzględnia się odpowiednio, wyżej wymienione dokumenty również:

  • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną - potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

  • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o

zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub

zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

  • ojciec dziecka jest nieznany,

  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

  • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

pdf1. Jednorazowa_zapomoga_z_tytułu_urodzenia_się_dziecka__becikowe.pdf

pdf2._ZAŁĄCZNIK_DO_WNIOSKU_O_USTALENIE_PRAWA_DO_JEDNORAZOWEJ_ZAPOMOGI_Z_TYTUŁU_URODZENIA_SIĘ_DZIECKA-16.06.2020.pdf

pdf3._OŚWIADCZENIE_WNIOSKODAWCY_O_DOCHODACH_SWOICH_ALBO_CZŁONKA_RODZINY_OSIĄGNIĘTYCH_W_ROKU_KALENDARZOWYM_POPRZEDZAJĄCYM_OKRES_ZASIŁKOWY.pdf

pdf4._oświadcz_gospodarstw_roln_jednoraz_zapom.pdf