„Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok”

wspieraj seniora

Program osłonowy Gminy Praszka „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, zwany dalej „Programem”, jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268, z późn. zm.), tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID – 19. Program będzie realizowany w 2022 r. na terenie Gminy Praszka
w związku z wejściem w życie Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Cel Programu

Celem programu jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania
seniorów w ich miejscu zamieszkania.

Program jest elementem polityki społecznej Gminy Praszka i zakłada:

 1. Moduł I: Zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez:

  • wsparcie społeczne,

  • wsparcie psychologiczne,

  • wsparcie mające na celu ułatwienie dostępności do szczepień przeciw
   COVID-19,

  • wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

 2. Moduł II: Poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
  w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Ocena sytuacji warunkująca realizację Programu

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest odpowiedzią na potrzeby Seniorów Gminy Praszka w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku
z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, które są niesamodzielne, celowe jest podjęcie działań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095).

Bieżąca sytuacja epidemiologiczna w Polsce, zachodzące procesy demograficzne
oraz stan zdrowia Seniorów, niekorzystnie wpływają na ich funkcjonowanie.

Objęcie Seniorów w wieku 65 i więcej wsparciem pozwoli na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych oraz bezpieczeństwa.

Mając na względzie powyższe oraz zgodnie z wymogami ustanowienia programu osłonowego na terenie Gminy Praszka, jego wprowadzenie jest zasadne.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

 1. W ramach Programu udziela się pomocy w formie usługi wsparcia oraz

zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

 1. Usługi wsparcia (Moduł I) realizowane będą w ramach pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.

 2. Zakres usługi wsparcia obejmuje:

  1. Wsparcie społeczne w zakresie wspólnego spędzania czasu z Seniorami,

w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, zakupy).

  1. Wsparcie psychologiczne:

   1. informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla Seniorów,

   2. w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem
    z zakresu pomocy społecznej, w szczególności psychologicznym lub specjalistycznych usług opiekuńczych, udzielenie Seniorowi wsparcia
    w dokonaniu czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia.

  2. Ułatwienie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej,
   w szczególności szczepień przeciw COVID – 19.

  3. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:

   1. pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu,
    w miarę możliwości i zakresu wiedzy pracownika,

   2. pomoc w dostarczaniu produktów żywnościowych z organizacji pozarządowych,

   3. dostarczanie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
    w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej, przy czym koszt zakupionych produktów pokrywa Senior,

   4. dostarczenie produktów żywnościowych w ramach POPŻ,

   5. zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków, przy czym koszt posiłków pokrywa Senior,

 1. Opieka na odległość (Moduł II) obejmuje dostęp do „opasek bezpieczeństwa” umożliwiających osobom starszym samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania.

 2. Program skierowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy
  z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia i nie pobierają na seniora świadczenia pielęgnacyjnego.

 3. Do programu osoby zainteresowane mogą zgłaszać się zarówno przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11, jak również bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.

 4. Po uzyskaniu zgłoszenia pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Praszce (Moduł I i Moduł II) ustala z Seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

 5. W przypadku osób przebywających na kwarantannie lub izolacji ustalenie zakresu wsparcia odbywa się w drodze rozmowy telefonicznej, a udzielenie wsparcia jest realizowane bez kontaktu osobistego z zachowaniem reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa.

 6. Udzielenie wsparcia w ramach Programu nie wymaga ustalenia sytuacji dochodowej rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowe ani wydania decyzji administracyjnej.

Realizatorzy Programu

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej Gminy Praszka.

Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce.

Realizacja programu

Program realizowany jest od 28 maja 2022r. (przyjęcie Uchwały Rady Miejskiej
w Praszce) do 31 grudnia 2022r.

Źródła finansowania Programu

Program jest finansowany z dotacji budżetu państwa otrzymanej w ramach środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095).

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do kontaktu
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Praszce pod numerem tel. 504-063-427 lub 34-35-91-037.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.