Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce zwany dalej regulaminem, określa:

 1. Organizację wewnętrzną Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.

 2. Zakres zadań realizowanych przez poszczególne komórki, pracowników.

 3. Zasady pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.

 4. Zakres działania kierownictwa Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.

 

§ 2

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa, bez bliższego określenia o:

 1. Ośrodku- należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce.

 2. Radzie- należy przez to rozumieć Radę Miejską w Praszce.

 3. Burmistrzu- należy przez to rozumieć Burmistrza Praszki.

 4. Kierowniku- należy przez to rozumieć kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.

 5. Zespół - należy przez to rozumieć zespół pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce, któremu wyznaczono kompatybilne zadania i cele.

 6. Dział - grupa pracowników zarządzana przez kierownika działu realizująca zadania określone Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Praszce.

 7. Kierownik działu- osoba, która zarządza określoną grupą pracowników w celu realizacji zadań wyznaczonych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Praszce.

 8. Sekcji – grupa pracowników zarządzana przez kierownika sekcji realizująca zadania określone Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Praszce.

 9. Kierowniku Sekcji – osoba, która zarządza określoną grupą pracowników w celu realizacji zadań wyznaczonych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Praszce.

 10. Zespół – grupa pracowników (licząca od 3 pracowników) realizująca przypisane zadania.

 11. Pracowniku- należy przez to rozumieć pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.

 12. Rejonie – obszar miasta i gminy Praszka przypisany danemu pracownikowi socjalnemu.

 

§ 3

 

 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Praszka.

 2. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 3. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Kierownik OPS, odpowiada za całokształt jego działalności i reprezentuje go na zewnątrz.

 4. Kierownik zarządza jednostką przy pomocy Zastępcy i Głównego Księgowego.

 5. W przypadku nieobecności Kierownika jego obowiązki przejmuje Zastępca z wyjątkiem zatrudnienia, zwalniania i nagradzania pracowników.

 6. W przypadku nieobecności Kierownika i Zastępcy obowiązki organizacyjne przejmuje wyznaczony pracownik.

 7. Zastępca Kierownika OPS nadzoruje działalność komórek organizacyjnych zgodnie z podziałem kompetencji ustalonym przez Kierownika.

 8. Gospodarkę finansową OPS prowadzi i jest za nią odpowiedzialny Kierownik i Główny Księgowy.

 9. Zastępca Kierownika i Główny Księgowy ponoszą odpowiedzialność służbową przed Kierownikiem OPS za prawidłową realizację powierzonych im zadań, a w szczególności za należyte i terminowe ich wykonywanie oraz za podejmowane decyzje.

 

§ 4

 

Siedziba Ośrodka znajduje się w Praszce.

 

§ 5

 

 1. Podstawę działania Ośrodka oraz ogólny zakres realizowanych przez niego zadań określa statut Ośrodka nadany uchwałą Rady, niniejszy regulamin oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 6

 

Ośrodek realizuje w szczególności zadania wynikające z:

 1. Ustawy o pomocy społecznej.

 2. Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 3. Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 4. Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 5. Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 6. Ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 7. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 8. Ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

 9. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 10. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 11. Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 12. Ustawy o systemie oświaty.

 13. Ustawa prawo energetyczne.

 1. Ustawy o pracownikach samorządowych.

 2. Ustawy o finansach publicznych.

 3. Ustawy o wspieraniu kobiet i rodzin „Za życiem”.

 

§ 7

 

Ośrodek działa według następujących zasad:

 1. Praworządności.

 2. Racjonalnego gospodarowania finansami i mieniem komunalnym.

 3. Jednoosobowego kierownictwa.

 4. Planowania i efektywności pracy.

 5. Kontroli wewnętrznej.

 6. Podziału zadań pomiędzy kierownictwo i poszczególnych pracowników.

 7. Wzajemnego współdziałania.

 8. Podnoszenia standardów prowadzonej obsługi interesariuszy pomocy społecznej.

 9. Służebności wobec społeczności lokalnej.

 

Rozdział II

ORGANIZACJA OŚRODKA

 

§ 8

 

Strukturę organizacyjną Ośrodka określa układ komórek organizacyjnych pogrupowanych w działy, sekcje, zespoły wraz z ich wzajemnymi powiązaniami.

 

§ 9

 

Schemat graficzny struktury organizacyjnej Ośrodka określa załącznik nr 1 do regulaminu.

 

§ 10

 

 1. W celu sprawnej realizacji zadań statutowych Ośrodka wyodrębnia się następujące podstawowe komórki organizacyjne:

 1. Dział Pomocy Społecznej: ( DPS )

 2. Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją; ( ŚPD )

 3. Zespół ds. pracy socjalnej; ( PS )

 4. Stanowisko ds. pierwszego kontaktu; ( PK )

 5. Zespół ds. usług socjalnych – w tym wydzielona sekcja usług opiekuńczych; ( US )

 6. Dział finansowo- księgowy. (FK)

 7. Dział Świadczeń rodzinnych (ŚR)

 8. Sekcja Usług Opiekuńczych (UOp)

 

§ 11

 

 1. Liczbę stanowisk pracy dla poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Kierownik Ośrodka biorąc pod uwagę ich zakres działań i możliwości budżetowe Ośrodka.

2.Komórki organizacyjne Ośrodka zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań.

 1. W skład działów sekcji wchodzą odpowiedni pracownicy określeni w § 13-16.

 2. W Ośrodku utworzone są również samodzielne stanowiska określone w § 17.

 

§ 12

 

 1. Kierownikowi Ośrodka podlegają bezpośrednio następujące działy, sekcje, zespoły i stanowiska pracy:

  1. Zastępca Kierownika,

  2. Główny księgowy,

  3. Kierownik sekcji usług opiekuńczych,

  4. Kierownik świadczeń rodzinnych

  5. Dział Pomocy Społecznej,

  6. Dział świadczeń rodzinnych,

  7. Dział finansowo- księgowy.

  8. Wyodrębniona sekcja usług opiekuńczych wchodząca w skład zespołu ds. usług socjalnych,

  9. Psycholog/psycholodzy,

  10. Radca prawny/adwokat,

  11. Wychowawca świetlicy,

  12. Referent /inspektor ds. sekretariatu.

  13. Sprzątaczka.

 1. Kierownikowi Ośrodka podlega Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, który kieruje pracą tego Zespołu.

 

 1. Zastępcy Kierownika podlega bezpośrednio dział Pomocy Społecznej a w nim:

  1. Pracownik ds. pierwszego kontaktu,

  2. Zespół ds. usług socjalnych,

  3. Zespół ds. pracy socjalnej,

  4. Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

 

 1. Głównemu księgowemu podlega bezpośrednio Dział finansowo – księgowy, Starszy księgowy, Referent / księgowy.

 2. Pracownicy mogą równocześnie przynależeć do różnych zespołów co wynika ze specyfiki i potrzeb jednostki.

 3. Pracownicy, których zakres obowiązków dotyczy więcej niż jednego Zespołu lub Działu podlegają bezpośrednio Kierownikowi OPS.

 4. Spory kompetencyjne pomiędzy zespołami lub stanowiskami rozstrzyga kierownik OPS.

 

§ 13

 

 1. Dział finansowo- księgowy, składa się z poniższych pracowników:

 2. Główny księgowy.

 3. Starszy księgowy.

 4. Referent/księgowy.

 1. Dział finansowo- księgowy podlega bezpośrednio Głównemu księgowemu Ośrodka.

 

§ 14

 

 1. Wyodrębniona sekcja usług opiekuńczych wchodząca w skład zespołu ds. usług socjalnych, realizuje świadczenie usług opiekuńczych. Sekcja składa się z poniższych pracowników:

a ) Kierownik sekcji.

b ) Opiekunki.

 1. Sekcja usług opiekuńczych podlega bezpośrednio kierownikowi sekcji, który podlega kierownikowi Ośrodka.

 

§ 15

 

 1. Dział Pomocy Społecznej, prowadzi postępowania w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Dział składa się z poniższych zespołów, pracowników:

 

1) Kierownik działu / Zastępca Kierownika Ośrodka. Kierowanie działem pracowników socjalnych, zastępowanie Kierownika Ośrodka.

2) Pracownik ds. pierwszego kontaktu,

którego zadaniem jest profesjonalne przyjęcie i po zbadaniu problemu przekierowanie interesariusza pomocy społecznej do odpowiedniego pracownika.

3) Zespół ds. pracy socjalnej,

w skład, którego wchodzą pracownicy socjalni, którzy realizują pracę socjalną.

4) Zespół ds. Usług socjalnych, który zajmuje się organizowaniem, koordynacją, nadzorem i realizacją usług.

 

Skład, którego tworzą następujący pracownicy;

 1. a) Pracownicy socjalni, których zadaniem będzie organizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją usług: profilaktycznych, aktywizujących, interwencyjnych.

 2. b) Asystent rodzinny, który wykonuje zadania wspierania rodzin i pieczy zastępczej wśród interesariuszy Ośrodka.

 3. c) Psycholog, który świadczy pomoc psychologiczną na rzecz interesariuszy i pracowników Ośrodka.

 4. d) Radca prawny / adwokat, którego zadaniem jest świadczyć pomoc prawną interesariuszom świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej i pracownikom socjalnym Ośrodka.

 5. e) Wyodrębniona sekcja usług opiekuńczych wchodząca w skład zespołu ds. usług socjalnych, w skład której wchodzą; kierownik sekcji i opiekunki.

 

5) Zespół pracowników ds. świadczeń przyznanych decyzją, w skład którego wchodzą pracownicy socjalni, których głównym zadaniem będzie pomoc osobom i rodzinom zgłaszającym się do ośrodka pomocy społecznej i potrzebującym pomocy w formie świadczenia przyznawanego decyzją administracyjną.

 

6) świetlica opiekuńczo – wychowawcza, w ramach której wychowawca będzie prowadzić zajęcia profilaktyczne i opiekuńcze dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i niewydolnością wychowawcza.

 

7) Pracownicy Działu Pomocy Społecznej podlegają bezpośrednio zastępcy kierownika/kierownikowi działu, który podlega Kierownikowi Ośrodka.

  

§ 16

 

 1. Sekcja Świadczeń Rodzinnych, w której prowadzone są postepowania w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych. Sekcja składa się z poniższych pracowników:

 2. a) Kierownik sekcji.

 3. b) Inspektorzy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 4. c) Inspektorzy ds. świadczeń wychowawczych.

 5. Pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych podlegają bezpośrednio kierownikowi sekcji. 

 

§ 17

 

1.Samodzielne stanowiska radcy prawnego podlegają bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Osoba zatrudniona na tym stanowisku świadczy pomoc prawną na rzecz pracowników i Kierownika Ośrodka.

2.Osoba zatrudniona na stanowisku referenta/inspektora do spraw sekretariatu oraz prowadzenia składnicy akt prowadzi obsługę sekretariatu Ośrodka, oraz prowadzi składnicę akt Ośrodka, podlegając przy tym bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

3.Osoba zatrudniona na stanowisku sprzątaczki wykonuje prace porządkowe na rzecz Ośrodka i podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

 

§ 18

 

Przydział zadań poszczególnym działom, sekcjom oraz przydział obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy dokonuje Kierownik Ośrodka.

 

Rozdział III

ZADANIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

§ 19

 

 1. Do zakresu zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

 1. Kierowanie całością spraw Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz.

 2. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.

 3. Wykonywanie uprawnień pracodawcy i zwierzchnika służbowego wobec pracowników Ośrodka.

 4. Określanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników.

 5. Zapewnianie przestrzegania prawa przez pracowników Ośrodka.

 6. Zwoływanie narad pracowników Ośrodka.

 7. Wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych Ośrodka.

 8. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Ośrodka oraz organizowanie ich współpracy.

 9. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

 10. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań.

 11. Wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Burmistrza w indywidualnych sprawach:

  1. z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,

  2. świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego,

  3. stypendiów szkolnych.

 12. Prowadzenie polityki medialnej dotyczącej pomocy społecznej w tym kontakt z mediami.

 13. Przygotowywanie okolicznościowych wystąpień oraz oprawy medialnej spotkań, narad i imprez o

charakterze pomocy społecznej.

 1. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Ośrodka czynności kancelaryjnych.

 2. Tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, niniejszego regulaminu oraz uchwał Rady Miejskiej w Praszce.

 3. Dokonywanie czynności prawnych oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie określonym przepisami prawa.

 4. Wydawanie, w ramach zwykłego zarządu lub w granicach udzielonych pełnomocnictw zarządzeń, instrukcji, poleceń służbowych.

 5. Składanie Radzie Miejskiej w Praszce corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 6. Dbałość o rozwój zawodowy pracowników, a w szczególności umożliwianie pracownikom dokształcanie się.

 7. Dysponowanie środkami finansowymi, otrzymanymi w ramach planu finansowego oraz pozyskanymi ze źródeł pozabudżetowych.

 8. Planowanie wydatków oraz ich realizacja zgodnie z planem finansowym Ośrodka.

 9. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, współpraca z Urzędem Miejskim w Praszce, oraz nawiązywanie i utrzymanie kontaktów z instytucjami i organizacjami w celu optymalizacji i zwiększenia efektywności realizowanych działań.

 10. Współpraca w ramach nadzorowanej działalności z zewnętrznymi organami kontroli nadzoru.

 11. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, w tym organizacji procesu zarządzania ryzykiem. 

 1. Do zadań zastępcy kierownika należy:

 1. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz podczas nieobecności Kierownika jednostki.

 2. Pełnienie zastępstwa w ramach udzielonych upoważnień.

 3. Kierowanie Działem Pomocy Społecznej.

 4. Prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Weryfikacja pod względem merytorycznym wniosków o pomoc przedstawionych przez pracowników socjalnych oraz list wypłat z zakresu pomocy społecznej.

 6. Sprawowanie nadzoru nad bezpośrednio podległymi pracownikami Działu Pomocy Społecznej.

 7. Organizowanie cyklicznych spotkań, narad z pracownikami Działu Pomocy Społecznej.

 8. Wykonywanie funkcji inicjujących, nadzorczych i kontrolnych w zakresie wszystkich spraw z zakresu zadań Działu Pomocy Społecznej i innych zadań powierzonych mu przez Kierownika.

 9. Nadzór nad merytorycznym i terminowym przygotowaniem sprawozdawczości.

 10. Współpraca z Kierownikiem i Głównym Księgowym w sprawach finansowo organizacyjnych Ośrodka.

 11. Informowanie na bieżąco Kierownika OPS o realizacji przydzielonych zadań i potrzebach związanych ze sprawnym i efektywnym funkcjonowaniem podległych działów, sekcji, zespołów.

 12. Do zakresu kompetencji Zastępcy Kierownika należy:

 1. a) koordynowanie pracą Działu Pomocy Społecznej;

 2. b) zastępowanie Kierownika podczas jego nieobecności;

 3. c) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza na wniosek Kierownika Ośrodka;

 4. d) załatwianie innych spraw wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

 5. W czasie nieobecności Kierownika – Zastępca Kierownika wykonuje wszystkie jego czynności

z wyjątkiem zatrudnienia, zwalniania i nagradzania pracowników.

 

 1. Do zadań Głównego Księgowego Ośrodka należy:

  1. Obowiązek i odpowiedzialność wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości jednostki,

 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

 3. dokonywania wstępnej kontroli:

a ) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

   1. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 1. Planowanie budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym.

 2. Bieżąca analiza i  realizacja planów finansowych.

 3. Sporządzanie wymaganych ustawą sprawozdań finansowych i statystycznych jednostki.

 4. Kierowanie pracą Działu Finansowo – Księgowego.

 5. Sprawowanie nadzoru nad gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji finansowej.

 6. Kontrolowanie legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego Ośrodka.

 7. Prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 8. Sprawowanie bieżącego nadzoru i prowadzenie ewidencji ilościowo -wartościowej środków trwałych i składników majątkowych Ośrodka oraz okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji.

 9. Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

 10. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości, wewnętrznego obiegu dokumentów, procedur z zakresu kontroli finansowej oraz instrukcji dotyczących działu, oraz innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej OPS.

 11. Współpraca z Kierownikiem i Zastępcą Kierownika w sprawach finansowo- organizacyjnych Ośrodka.

 12. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 13. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Ośrodka.

 14. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.

 15. Opracowywanie budżetu Ośrodka w poszczególnych rozdziałach i paragrafach zgodnie

  1. z otrzymanymi wskaźnikami.

 16. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy Praszka w realizacji zadań budżetowych.

 17. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

 18. Kontrola prowadzonej w Ośrodku rachunkowości pod względem zgodności z ustawą rachunkowości.

 19. Prowadzenie instruktażu dla pracowników działu i innych w zakresie prawidłowego prowadzenia rachunkowości oraz kwalifikowania wydatków i dochodów.

 20. Prowadzenie wszystkich spraw z zakresu płac.

 21. Sporządzanie list płac.

 22. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich, w tym naliczanie i odprowadzanie składek.

 23. Naliczanie i odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego.

 24. Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS.

 25. Sporządzanie deklaracji i dokumentacji ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników Ośrodka.

 26. Prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług VAT.

 27. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających

z poleceń lub upoważnień Kierownika.

 

  1. Do zadań Starszego Księgowego należy:

 1. Prowadzenie ewidencji syntetycznej dowodów księgowych.

 2. Sprawdzanie rachunków pod względem formalno- rachunkowym.

 3. Prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów i wydatków.

 4. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami pracowników i świadczeniobiorców.

 5. Zgłaszanie pracowników i świadczeniobiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

i ich wyrejestrowywanie.

 1. Zgłaszanie członków rodziny pracowników lub świadczeniobiorców do ubezpieczenia zdrowotnego i ich wyrejestrowywanie.

 2. Dekretacja co miesiąc dokumentów rozliczeniowych RCA, RZA, RSA.

 3. Sporządzanie rocznej deklaracji IWA na ubezpieczenie wypadkowe.

 4. Sporządzanie rocznych raportów RMUA dla świadczeniobiorców.

 5. Sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych, zgłoszeniowych i deklaracji do ZUS.

 6. Przygotowanie dowodów księgowych do wypłaty przelewem i wypłaty przelewem SWE w kasie Banku.

 7. Odprowadzanie potrąceń z wynagrodzeń, w tym składek.

 8. Sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS.

 9. Prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług VAT.

 10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika lub Głównego Księgowego Ośrodka.

 

 

 

 1. Do zadań referenta / księgowego należy:

 1. Prowadzenie ewidencji syntetycznej dowodów księgowych.

 2. Sprawdzanie rachunków pod względem formalno- rachunkowym.

 3. Prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów i wydatków.

 4. Sporządzanie miesięcznych/rocznych deklaracji na PFRON.

 5. Prowadzenie kadr.

 

 1. Do obowiązków Wychowawcy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej wchodzącej w skład Zespołu pracowników ds. Usług socjalnych należy;

 1. Prowadzenie świetlicy dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, niewydolnością społeczną.

 1. Prowadzenie grupy wychowawczej w zakresie sprawowania opieki nad procesem wychowania i terapii.

 1. Nadzór nad powierzonymi wychowankami na zajęciach w placówce, jak i poza nią.

 2. Współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków. Informowanie o postępach i problemach zdiagnozowanych u wychowanków.

 1. Diagnoza opiekuńczo - wychowawcza podległych wychowanków, w szczególności w zakresie :

- warunków życia, stanu zdrowia,

- potencjału możliwości, zainteresowań i zdolności,

- występujących trudności i niepowodzeń,

- uczęszczania do szkoły i osiąganych wyników.

 1. Opracowywanie i realizacja programów wychowawczo – terapeutycznych.

 2. Współpraca ze szkołą, sądem, placówkami służby zdrowia, specjalistycznymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradnią pedagogiczno – psychologiczną i poradnią odwykową.

 3. Współpraca z wychowawcami, pedagogami, kuratorami, asystentem rodziny, pracownikami socjalnymi i psychologiem.

 1. Do obowiązków Asystenta rodziny wchodzącego w skład Zespołu ds. Usług socjalnych należy;

 

 1. Wykonywanie zadań wspierania rodziny i pieczy zastępczej wśród interesariuszy Ośrodka.

 2. Rozpoznanie zagrożonych środowisk.

 3. Prowadzenie czynnego poradnictwa zapobiegawczego.

 4. Prowadzenie działalności zapobiegawczej i oświatowo-zdrowotnej oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu.

 5. Prowadzenie działalności informacyjnej poradnictwa i edukacji w zakresie profilaktyki oraz readaptacji i rehabilitacji.

 6. Budowanie systemu wsparcia dla osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

 7. Organizacja i realizowanie grup wsparcia, edukacyjnych i samopomocowych dla różnych grup problemowych wyszczególnionych w art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

 8. Prowadzenie wstępnych rozmów i budowanie motywacji do leczenia osób uzależnionych.

 9. Współdziałanie ze środowiskiem zamieszkania, nauki lub pracy interesariusza.

 10. Pomoc interesariuszom w uzyskaniu niezbędnych świadczeń socjalnych i rodzinnych.

 11. Współdziałanie w realizacji zadań z innymi instytucjami, jednostkami pomocy społecznej, organizacjami socjalnymi i pozarządowymi itd.

 12. Zapewnienie wskazanej rodzinie zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej wsparcia przez:

 13. a) organizowanie dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

 14. b) rodziny wspierające.

 15. Tworzenie wspólnie z pracownikami Zespół ds. Usług socjalnych warunków do działania rodzin wspierających.

 16. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej po zakończeniu pracy z rodziną.

 17. Dokonywanie oceny okresowej:

 18. a) sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz sytuacji rodziny dziecka,

b)zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

 1. Tworzenie warunków do powstania grup wsparcia, motywowanie do korzystania z poradnictwa, w tym specjalistycznego.

 2. Przygotowanie informacji i propozycji do 3 letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej i jego realizacja;

 3. Przygotowanie danych do corocznych sprawozdań z działalności, efektów pracy oraz zestawień potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej, jak również w zakresie wspierania rodzin Ośrodka przedkładanych władzy wykonawczej i uchwałodawczej gminy.

19.Sporzadzanie planów pracy i sprawozdań z ich realizacji.

20.Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka.

 1. Realizacja innych zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

 1. Do obowiązków Psychologa wchodzącego w skład Zespołu pracowników ds. Usług socjalnych należy:

 1. Świadczenie pomocy psychologicznej na rzecz interesariuszy i pracowników Ośrodka.

 1. Do obowiązków Radcy prawnego / adwokata wchodzącego w skład Zespołu pracowników ds. Usług socjalnych należy :

 1. Świadczenie pomocy prawnej interesariuszom i pracownikom socjalnym Ośrodka.

 

 

 1. Do obowiązków kierownika wydzielonej sekcji usług opiekuńczych wchodzącej w skład zespołu ds. usług socjalnych należy:

 1. Koordynacja pracy opiekunek na terenie Miasta i Gminy Praszka.

 2. Ustalanie harmonogramu i grafiku pracy podległych pracowników.

 3. Pobieranie opłat, za wykonywane usługi opiekuńcze od podopiecznych i wpłacanie należności na konto Gminy Praszka.

 4. Kontrola pracy opiekunek domowych w zakresie powierzonych obowiązków służbowych.

 5. Ewidencjonowanie czasu pracy opiekunek.

 6. Współpraca z pracownikami socjalnymi.

 

 1. Do zadań opiekunki ww. sekcji należy:

 1. Załatwianie spraw bieżących interesariusza.

 2. Utrzymanie mieszkania w czystości.

 3. Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej interesariusza.

 4. Usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie.

 5. Robienie zakupów, przynoszenie obiadów.

 6. Przygotowywanie posiłków.

 7. Pranie.

 8. Zgłaszanie wizyt lekarskich i podawanie leków.

 9. Zgłaszanie potrzeb ineresariusza w zakresie innych form pomocy do Ośrodka oraz innych instytucji.

 10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika sekcji opiekunek lub Kierownika Ośrodka.

 

 1. Do zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna Ośrodka, która polega w szczególności na:

 1. Udzielaniu porad i konsultacji prawnych.

 2. Sporządzaniu opinii prawnych dla potrzeb Ośrodka.

 3. Opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych kierownika oraz opiniowaniu ich pod względem redakcyjnym i prawnym.

 4. Występowaniu przed sądami i urzędami w trybie zastępstwa prawnego i procesowego Ośrodka.

 5. Informowanie pracowników ośrodka o zmianach przepisów z zakresu działań Ośrodka.

 6. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień oraz opiniowanie ich projektów.

 7. Informowanie Kierownika o uchybieniach w działalności Ośrodka w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień.

 

 1. Do zadań referenta / inspektora do spraw sekretariatu należy:

1.Prowadzenie sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce;

2.Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji OPS;

3.Przygotowywanie pism wychodzących z OPS;

4.Prowadzenie składnicy akt Ośrodka .

 

 1. Do zadań sprzątaczki należy:

 1. Sprzątanie i utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych i korytarzy Ośrodka.

 2. Sprzątanie obejścia przed wejściem do budynku Ośrodka.

 3. Mycie okien.

 4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka.

 

 

 1. Do zadań kierownika działu świadczeń rodzinnych należy:

 

 1. Koordynacja pracy inspektorów ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.

 2. Prowadzenie dokumentacji świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Weryfikacja pod względem merytorycznym wniosków, list wypłat o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawcze przedstawionych przez inspektorów ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych.

 4. Wydawanie decyzji w ramach stosownych upoważnień.

 5. Nadzór i kontrola pracy pracowników działu w zakresie powierzonych obowiązków służbowych.

 6. Nadzór nad prowadzeniem postepowań w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

 7. Nadzór nad współpracą z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miejskim w Praszce, i innymi organami, jednostkami organizacyjnymi.

 8. Nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.

 9. Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.

 10. Nadzór nad sporządzaniem list wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.

 11. Nadzór nad prowadzeniem rejestrów decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.

 12. Archiwizowanie danych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w cyklu kilkudniowym, tygodniowym i miesięcznym.

 

 1. Do zadań inspektorów do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego należy :

 2. Przyjmowanie wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 3. Prowadzenie rejestrów wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 4. Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miejskim w Praszce, i innymi organami, jednostkami organizacyjnymi.

 5. Prowadzenie spraw z zakresu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 6. Sporządzanie sprawozdań, list wypłat w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 7. Prowadzenie rejestrów decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 8. Wydawanie decyzji w ramach stosownych upoważnień.

 9. Archiwizowanie danych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w cyklu kilkudniowym, tygodniowym i miesięcznym.

 10. Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych.

 11. Prowadzenie postepowań wobec dłużników alimentacyjnych w obszarze organu właściwym dla wierzyciela.

11.Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka.

  

 1. Do zadań inspektorów do spraw świadczeń wychowawczych należy:

1.Przyjmowanie wniosków w sprawach świadczeń wychowawczych.

 1. Prowadzenie rejestrów wniosków w sprawach świadczeń wychowawczych.

 2. Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miejskim w Praszce, i innymi organami, jednostkami organizacyjnymi .

 3. Prowadzenie spraw z zakresu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

 4. Sporządzanie sprawozdań w sprawie świadczeń wychowawczych.

 5. Sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych.

 6. Prowadzenie rejestrów decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych.

 7. Weryfikacja pod względem merytorycznym list wypłat dotyczących świadczeń wychowawczych.

 8. Wydawanie decyzji w ramach stosownych upoważnień.

10.Archiwizowanie danych dotyczących świadczeń rodzinnych w cyklu kilkudniowym,

tygodniowym i miesięcznym.

 1. Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych.

12.Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka.

 

     1. Do obowiązków wszystkich pracowników placówki należy w szczególności:

 

 1. Rzetelne, staranne, kulturalne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, uwzględniające obowiązek oszczędnego i efektywnego działania,

 2. Niezwłoczne załatwianie spraw, a jeśli to niemożliwe, określenie terminu ich załatwienia,

 3. Bieżące informowanie zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy,

 4. Informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych rozstrzygnięć.

 5. Przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy obowiązującego w Ośrodku, ustalonego w nim porządku, harmonogramu i czasu pracy oraz wykorzystywania go na realizację przydzielonych mu zadań w sposób najbardziej efektywny.

 6. Znajomość przepisów prawa znajdującego się w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej.

 7. Znajomość i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

 8. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

 9. Kierowanie się przy realizacji zadań dobrem klienta, jego interesem oraz prawami, podmiotowe traktowanie klientów, ich uprawnień i równości wobec prawa w tym uprzejme, życzliwe, rzeczowe, obiektywne i sprawne rozpatrywanie wnoszonych przez nich spraw, wniosków i skarg.

 10. Dbanie o dobre imię Ośrodka.

 11. Chronienie majątku Ośrodka.

 12. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

 13. Stałe doskonalenie umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 14. Współpraca z innymi pracownikami jednostki oraz innymi organizacjami i jednostkami.

 15. Prowadzenie właściwej dokumentacji realizowanych zadań.

 16. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.

 17. Zgłaszanie na bieżąco bezpośredniemu przełożonemu zagrożeń realizacji powierzonego do wykonania zadania.

 18. Merytoryczne rozpatrywanie spraw przez pracownika Ośrodka, właściwego ze względu na przedmiot sprawy.

 

Rozdział IV

ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH OŚRODKA

 

§ 20

 

 1. Kwalifikacje pracowników Ośrodka są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 2. Szczegółowe zadania każdego pracownika określone są w jego zakresie obowiązków, który zawiera również zakres uprawnień i odpowiedzialności.

 

§ 21

 

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

1.Pracą Działu kieruje Główny Księgowy Ośrodka.

 1. Do obowiązków Działu należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektu planu budżetu Ośrodka;

 2. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Ośrodka;

 3. organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów;

 4. przestrzeganie zasad dyscypliny finansowej oraz celowości i oszczędności wydatków;

 5. sporządzanie dokumentów finansowych, dysponowanie z r-ku bankowego (przelewy, przelewy SWE).

 1. Nadzór finansowo merytoryczny nad dokumentacją związaną z wypłatą wynagrodzeń i zasiłków tj.:

  1. list płac dla pracowników;

  2. zasiłków chorobowych, macierzyńskich;

  3. dokumentów zgłoszeniowych do ZUS –u;

  4. składek miesięcznych ZUS od wynagrodzeń i zasiłków;

  5. kart wynagrodzeń;

 1. Współpraca z wydziałem finansowym Urzędu Miejskiego w Praszce w zakresie rozliczania środków finansowych wydatkowanych na powierzone zadania.

 2. Przygotowywanie i składanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawach zobowiązań pieniężnych.

 1.  Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo – kasową Ośrodka w szczególności:

 1. podejmowanie gotówki z banku i dokonywanie wpłat na podstawie dowodów;

 2. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki;

 3. odprowadzanie przyjętych sum do banku w dniu ich pobrania, a najdalej w dniu następnym;

 4. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

 

§ 22

 

DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ 

  1. W ramach Działu Pomocy Społecznej funkcjonują zespoły określone w §10 pkt.1.

  2. Pracownicy poszczególnych Zespołów współpracują ze sobą, a efektem ich współpracy jest zawsze skuteczna i szybka pomoc osobom które jej wymagają i oczekują.

  3. Na potrzeby Zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją i Zespołu ds. pracy socjalnej

tworzy się rejony socjalne, których zakres terytorialny i osobowy ustala Kierownik OPS.

 

 § 23

 

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH DECYZJĄ

 

 1. Zespół podlega bezpośrednio Zastępcy Kierownika Ośrodka.

 2. Zadaniem Zespołu jest głównie pomoc osobom i rodzinom zgłaszającym się do Ośrodka Pomocy Społecznej i potrzebującym pomocy w formie świadczenia przyznawanego decyzją administracyjną.

 3. W skład Zespołu wchodzą pracownicy socjalni.

 4. Zadania Zespołu to w szczególności:

 1. Rozpoznawanie, analiza potrzeb i sytuacji osoby, rodziny i społeczności lokalnej a także zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 2. przyjmowanie dokumentacji i prowadzenie spraw w sprawach przyznania lub odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej;

 3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji bytowej ubiegających się o pomoc;

 4. prowadzenie wstępnej pracy socjalnej w rodzinach ubiegających się o pomoc,

 5. sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań,

 6. opracowanie decyzji administracyjnych o odmowie lub przyznaniu świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych, pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej tj;

 1. zasiłków stałych;

 2. zasiłków okresowych;

 3. zasiłków celowych, celowych specjalnych bezzwrotnych, zwrotnych lub częściowo zwrotnych;

 4. dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach;

 5. usług opiekuńczych;

 6. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 7. ustalanie odpłatności za w/w usługi;

 8. kierowania do domów pomocy społecznej, środowiskowego domu samopomocy.

 9. ustalania odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,

 10. opracowywanie decyzji administracyjnych wygaszających, uchylających, orzekających o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń oraz decyzji umarzających zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

 11. opracowywanie decyzji i prowadzenie dokumentacji związanej
  z realizacją zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej;

 12. tworzenie list wypłat zasiłków;

 13. systematyczne wprowadzanie danych osobowych klientów do programu informatycznego HELIOS i użytkowanie programu zgodnie z jego przeznaczeniem;

 14. korzystanie z laptopów i sytemu teleinformatycznego EMPATIA w prowadzeniu postępowań dotyczących pomocy społecznej;

 15. kompletowanie dokumentacji, sporządzanie pism przewodnich i kierowanie odwołań zgodnie z KPA do organów odwoławczych;

 16. udzielanie pomocy rzeczowej;

 17. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;

 18. inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy;

 19. kierowanie się zasadami etyki zawodowej, dobra osób i rodzin, poszanowania ich godności, prawa tych osób do samostanowienia;

 20. przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę i grupę;

 21. podejmowanie wszelkich działań mających na celu dobro klienta, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, gdy wymaga tego sytuacja;

 22. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy ukierunkowanych na podniesienie jakości życia, zapobieganiu marginalizacji życia osób, rodzin i grup a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

 23. prowadzenie postepowań związanych z przyznaniem dodatku mieszkaniowego, energetycznego i przygotowanie decyzji administracyjnych ww. postępowaniach.

 

 1. inne zadania wynikające z potrzeb organizacyjnych Ośrodka.

 

§ 24

 

ZESPÓŁ DS. PRACY SOCJALNEJ

 

 1. Zespół podlega bezpośrednio Zastępcy Kierownika Ośrodka.

 2. W skład Zespołu wchodzą pracownicy socjalni.

 3. Do obowiązków zespołu należy w szczególności:

 1. prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną;

 2. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

 3. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 4. prowadzenie procedury „Niebieska Karta” w rodzinach doświadczających przemocy;

 5. kierowanie wniosków do Sądów i Prokuratury;

 6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenia skutków ubóstwa;

 7. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie społeczności lokalnej);

 8. organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym;

 9. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczej, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wnioskowanie do Kierownika o przydzielenie asystenta rodziny, współpraca z asystentem rodziny;

 10. świadczenie usług poradnictwa prawnego i psychologicznego;

 11. zawieranie kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej celem jej rozwiązania;

 12. realizacja zadań ośrodka pomocy społecznej z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

 13. interwencja kryzysowa;

 14. systematyczne wprowadzanie danych osobowych klientów do programu informatycznego HELIOS i użytkowanie programu zgodnie z jego przeznaczeniem;

 15. realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

a)przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

b)zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego.

16) inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy;

17) kierowanie się zasadami etyki zawodowej, dobra osób i rodzin, poszanowani ich godności, prawa tych osób do samostanowienia;

18) przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę i grupę;

19) podejmowanie wszelkich działań mających na celu dobro klienta, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, gdy wymaga tego sytuacja;

20) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy ukierunkowanych na podniesienie jakości życia, zapobieganiu marginalizacji życia osób, rodzin i grup a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,

21) sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań,

22)korzystanie z laptopów i sytemu teleinformatycznego EMPATIA w prowadzeniu postępowań dotyczących pomocy społecznej.

23) inne zadania wynikające z potrzeb organizacyjnych Ośrodka. 

 

§ 25

 

STANOWISKO DS. PIERWSZEGO KONTAKTU

 

  1. Funkcję stanowiska ds. pierwszego kontaktu może pełnić wyznaczony pracownik socjalny.

 1. Pracownik socjalny ds. pierwszego kontaktu podlega bezpośrednio Zastępcy Kierownika Ośrodka.

 2. Do obowiązków pracownika socjalnego pierwszego kontaktu należy w szczególności:

 1. przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do Ośrodka i kierowanie ich do właściwego Działu /Zespołu/Stanowiska po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy;

 2. udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej oraz prawach i uprawnieniach oraz instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do Ośrodka;

 3. kierowanie do innych jednostek lub instytucji właściwych do załatwienia określonej sprawy;

 4. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa, umawianie na spotkania;

 5. przyjmowanie i wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym w oparciu o dokumenty i oświadczenia oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń;

 6. podejmowanie wszelkich działań mających na celu dobro klienta, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, gdy wymaga tego sytuacja;

 7. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy ukierunkowanych na podniesienie jakości życia, zapobieganiu marginalizacji życia osób, rodzin i grup a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,

 8. systematyczne wprowadzanie danych osobowych klientów do programu informatycznego HELIOS i użytkowanie programu zgodnie z jego przeznaczeniem;

 9. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz wywiady na potrzeby innych OPS, o ile takiego wywiadu nie ma aktualnego w Zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją;

 10. prowadzenie postepowań zwianych z przyznawaniem stypendiów szkolnych;

 11. sprawowanie pogrzebów;

 12. korzystanie z laptopów i sytemu teleinformatycznego EMPATIA w prowadzeniu postepowań dotyczących pomocy społecznej.

 13. inne zadania wynikające z potrzeb organizacyjnych Ośrodka.

 

§ 26

 

ZESPÓŁ DS. USŁUG SOCJALNYCH

 

 1. Zespół podlega bezpośrednio Zastępcy Kierownika Ośrodka.

 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Wydzielona sekcja usług opiekuńczych i Kierownik sekcji usług opiekuńczych,

2) Pracownicy socjalni,

3) Asystenci rodziny,

4) Opiekunki środowiskowe,

5) Psycholog,

6) Wychowawca świetlicy opiekuńczo – wychowawczej,

7) Inni specjaliści zatrudniani w związku z potrzebami osób wymagającymi pomocy.

 1. Do obowiązków zespołu należy w szczególności:

 1. organizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją usług świadczonych przez Ośrodek.

 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu zaplanowania odpowiedniego wsparcia i przyznania w zależności od zdiagnozowanych potrzeb:

   1. usług profilaktycznych,

   2. usług aktywizujących,

   3. usług interwencyjnych,

   4. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

   5. usług Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej,

   6. kierowania do Domów Pomocy Społecznej,

   7. schronisk dla bezdomnych,

   8. składek zdrowotnych (dla osób nie korzystających ze świadczeń),

 

 1. koordynacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (współpraca z Kierownikiem opiekunkami środowiskowymi),

 2. kierowanie osób i rodzin do odpowiedniego wsparcia (profilaktyka, poradnictwo, konsultacje, terapie,) oraz koordynacja w/w usług,

 3. koordynowanie pracy asystentów rodziny,

 4. koordynowanie pracy asystentów osobistych osób niepełnosprawnych,

 5. koordynowanie pracy opiekunek środowiskowych,

 6. sporządzanie wywiadów dotyczących odpłatności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych i pieczy zastępczej,

 7. rozpoznawanie sytuacji rodzin lub osób potrzebujących pomocy oraz udzielanie pełnej informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

 8. inicjowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji oraz form i metod pracy

 9. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,

 10. zawieranie kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej,

 11. współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej,

 12. nadzór nad wykonywaniem umów z firmami, którym zlecono realizację usługi,

 13. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

 14. kierowanie się zasadami etyki zawodowej, dobra osób i rodzin, poszanowania ich godności, prawa tych osób do samostanowienia;

 15. przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę i grupę;

 16. podejmowanie wszelkich działań mających na celu dobro klienta, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, gdy wymaga tego sytuacja;

 17. systematyczne wprowadzanie danych osobowych klientów do programu informatycznego HELIOS i użytkowanie programu zgodnie z jego przeznaczeniem;

 18. korzystania z laptopów i sytemu teleinformatycznego EMPATIA w prowadzeniu postepowań dotyczących pomocy społecznej;

 19. sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań,

 20. inne zadania wynikające z potrzeb organizacyjnych Ośrodka.

 

 

Rozdział V

ZASADY PRACY OŚRODKA

 

§ 27

 

1.Komórki organizacyjne Ośrodka oraz poszczególni pracownicy, z zastrzeżeniem ust.3, są zobowiązani do współdziałania, w szczególności w zakresie:

 1. Wymiany danych.

 2. Wymiany informacji.

 3. Wzajemnych konsultacji.

 4. Tworzenia zbiorczych zestawień oraz opracowań.

 

2.Wymiana danych, wymiana informacji oraz wzajemne konsultacje mogą dotyczyć tylko spraw, które nie naruszają odrębnych przepisów, takich jak: ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, tajemnicy handlowej, itp.

 1. Zasady przestrzegania procedury ochrony systemów informatycznych.

4.Przepisy o dostępie do informacji publicznej stosuje się odpowiednio. 

 

§ 28

 

1.Organizację i porządek pracy określa regulamin pracy.

 

§ 29

 

1.Każdy pracownik Ośrodka posiadający uprawnienia do używania pieczęci urzędowych , zobowiązany jest do ich właściwego używania i przechowywania.

2.Po zakończeniu pracy pieczęcie winny być odpowiednio zabezpieczone, tj. zamknięte.

3.Prawo używania danej pieczęci przysługuje tylko pracownikowi, który otrzymał upoważnienie do jej używania i został wpisany do rejestru.

  

§ 30

 

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy:

 1. Przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich w tym zakresie.

 2. Współdziałanie z Głównym księgowym przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy oraz realizacji planu dochodów i wydatków.

 3. Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań.

 4. Przygotowywanie materiałów syntetycznych i analitycznych dot. pomocy społecznej.

 5. Przechowywanie akt i zdawanie akt do składnicy akt zgodnie z procedurą obowiązującą w OPS w Praszce.

 6. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.

 7. Stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt, regulaminów i instrukcji wewnętrznych.

 8. Usprawnianie własnej organizacji pracy, w tym metod, form i warsztatu pracy.

 9. Wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Kierownika.

 

 

Rozdział VI

ZASADY PODPISYWANIA PISM

 

§ 31

 

Kierownik Ośrodka zatwierdza własnym podpisem:

 1. Zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne.

 2. Wszelkie dokumenty kadrowo- płacowe.

 3. Pisma związane z reprezentowaniem Ośrodka na zewnątrz.

 4. Pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Ośrodka.

 5. Odpowiedzi na skargi i wnioski.

 6. Decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania został upoważniony.

 7. Pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu.

 8. Pisma zawierające oświadczenia woli Ośrodka jako pracodawcy.

 9. Pełnomocnictwa do reprezentowania Ośrodka przed sądami i organami administracji publicznej.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 11. Wszelką korespondencję kierowaną do administracji rządowej i samorządowej oraz Sądów i Prokuratury,

 12. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, nagradzanie i karanie pracowników,

 13. Wszelkie dokumenty, które mają wskazanie ustawowe, iż należą do podpisu Kierownika.

 14. W razie nieobecności Kierownika decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Gminy Praszka z zakresu pomocy społecznej wydaje i podpisuje Zastępca Kierownika lub inna osoba przez niego upoważniona na wniosek Kierownika.

 15. Zastępca Kierownika i Główny Księgowy podpisują dokumenty które nie są zastrzeżone do podpisu Kierownika zgodnie z zakresem swoich kompetencji lub posiadanymi upoważnieniami.

 16. Pracownicy Ośrodka podpisują następujące dokumenty:

1) wywiady środowiskowe,

2) notatki służbowe,

3) plany, informacje, zestawienia, sprawozdania sporządzane dla potrzeb kierownictwa Ośrodka,

4) pisma w sprawach dotyczących wywiadów środowiskowych,

 1. Inne pisma, jeśli ich podpisywanie zastrzegł dla siebie 

 

§ 32

 

1.Pracownicy podpisują pisma związane z zakresem działania ich komórek, niezastrzeżone do podpisów przez Kierownika.

2.Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem z pieczątką służbową, umieszczoną na końcu tekstu projektu z lewej strony.

 

 

Rozdział VII

ZASADY PLANOWANIA PRACY

 

§ 33

 

1.Planowanie pracy w Ośrodku ma charakter zadaniowy i służy precyzowaniu zadań nałożonych na poszczególne komórki oraz ich właściwej koordynacji.

2.Przedmiotem planowania pracy w Ośrodku są ważniejsze problemy i zjawiska wymagające w danym roku podjęcia działań.

3.Planowanie nie obejmuje zadań bieżących o charakterze rutynowym i tzw. powszednim.

  

§ 34

 

1.Poszczególne komórki, działy, sekcje przedkładają Kierownikowi w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok planistyczny- proponowane plany działania komórek.

2.Do dnia 31 grudnia Kierownik Ośrodka, na podstawie planów poszczególnych komórek, ustala roczny plan Ośrodka.

 

 § 35

 

Plany działania komórek działów, sekcji organizacyjnych Ośrodka obejmują w szczególności:

1.Zadania wynikające z zakresów ich działań, określonych w regulaminie.

2.Terminy ich realizacji.

3.Osoby odpowiedzialne za realizację.

4.Wskazanie komórek organizacyjnych współdziałających w realizacji danego zadania.

5.Zamierzenia w zakresie doskonalenia pracy.

6.Ewentualny program szkoleń pracowników.

 

§ 36

 

Za terminową i pełną realizację zadań wynikających z rocznego planu pracy odpowiadają poszczególni pracownicy Ośrodka.

 

Rozdział VIII

KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

§ 37

 

1.Zasady kontroli wewnętrznej określa odrębny regulamin, wprowadzony stosownym zarządzeniem kierownika.

2.Zasady kontroli i obiegu dokumentów księgowych oraz dokumentów kadrowo- płacowych określają odrębne instrukcje i regulaminy, wprowadzone stosownym zarządzeniem kierownika.

 

 

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 38

 

Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków działają na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych upoważnień.

 

§ 39

 

Podczas nieobecności Kierownika zwykłe czynności Kierownika Ośrodka wykonuje Zastępca Kierownika Ośrodka lub Główny Księgowy.

 

§ 40

 

 1. Niniejszy regulamin zastępuje wcześniej obowiązujący.

 2. Wszelkie wcześniejsze postanowienia tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu.

  

§ 41

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zaakceptowania przez Burmistrza Praszki w drodze zarządzenia.