Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o:

 • stopniu znacznym lub

 • stopniu umiarkowanym lub

 • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

 • załatwianiu spraw urzędowych;

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu wsparci osób niepełnosprawnych w zakresie :

 • poprawy funkcjonowania w życiu społecznym,

 • ograniczania skutków niepełnosprawności,

 • stymulacji do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,

 • przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023  w Gminie Praszka realizowany jest w formie świadczenia usługi asystenckich dla osób niepełnosprawnych.

Kwalifikacja do przyznania usług asystenckich odbywa się na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

WAŻNE:

 • W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.

 • Uczestnik programu za usługi asystenckie nie ponosi odpłatności.

 • Realizacją programu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, ul. Boczna 4e, 46-320 Praszka, tel.: 34 35 91 037.

Karta zgłoszenia oraz klauzula informacyjna dostępne są w placówce Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce, ul. Boczna 4e, 46-320 Praszka.

 

aoon 2023