Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących.

Celem programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, w tym dzieciom, oraz zapewnienie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny u których występuje co najmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.) oraz u których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie nie przekracza 235% kryterium dochodowego art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej do kwoty 1 823,60 zł.
- w przypadku rodziny - do kwoty 1 410,00 zł na osobę w rodzinie.

* Za kwalifikowanie do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.
* Pomoc żywnościowa będzie udzielana w planowanym okresie od grudnia 2023 do pażdziernika 2024 r.

Żywność będzie wydawana w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce przy ul. Boczna 4e.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Praszce pod numerem tel. 35 3591 037 lub 504 063 427 lub na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa- 2021-2027 oraz https://www.fepz.gov.pl.