I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1


Ośrodek Pomocy Społecznej , zwany dalej OPS jest samodzielną jednostką organizacyjną
działającą jako jednostka budżetowa.
Nazwa OPS brzmi Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce.


§2


Siedziba OPS mieści się w Praszce.


§3


OPS jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z polityki społecznej państwa i gminy wykonując zadania własne i zlecone, a ponadto wynikające z rządowych programów pomocy społecznej lub z innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin. Bezpośredni, bieżący nadzór nad funkcjonowaniem OPS sprawuje Burmistrz Praszki.


§4


Zadaniem OPS jest w szczególności zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin umożliwiając im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzenia do ich usamodzielnienia jak i ich integracji ze środowiskiem.

 

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS

 

§5


Działalnością OPS kieruje i zarządza oraz reprezentuje go na zewnątrz Kierownik. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Praszki. Pracowników OPS zatrudnia i zwalnia Kierownik.


§6


Szczegółowe zasady pracy OPS określa regulamin organizacyjny sporządzony przez Kierownika i zaakceptowanym przez Burmistrza Praszki.

 

§7 


1.OPS zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

III. GOSPODARKA FTNANASAMI.


§8


OPS prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe. Obsługę finansowo-księgową, administracyjno-biurową i kadrową OPS prowadzi samodzielnie OPS posiada odrębny rachunek bankowy.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§9


Zmiany Statutu OPS mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.