Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych, które mają trudności związanie z prawidłowym funkcjonowaniem w samodzielnym życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Jak zostać uczestnikiem?

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia i zamieszkują teren powiatu oleskiego.

Gdzie się udać?

Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce. Wniosek i druki zaświadczeń lekarskich można pobrać osobiście w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ganie oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce, ul. Boczna 4 e 46-320 Praszce.

Do załączonych dokumentów należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby chętnej do uczestnictwa w ŚDS.

Przedłużenie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy

Przedłużenie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy Uczestnicy lub ich prawni opiekunowie chcący przedłużyć pobyt w placówce w Ganie zwracają się do Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy z prośbą o przedłużenie udziału w zajęciach terapeutycznych w formie pisemnego podania. Zespół Wspierająco - Aktywizujący Środowiskowego Domu Samopomocy zbiera się, opracowuje Indywidualny Plan Wspierająco -Aktywizujący dla każdego uczestnika i wysyła pismo do Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce z informacją o czasie niezbędnym do realizacji indywidualnego postępowania wspierająco-aktywizującego. Informuje uczestników lub ich opiekunów prawnych o tym fakcie, którzy zobowiązania są do złożenia wniosku o przedłużenie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy do Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnym z miejscem zamieszkania uczestnika. Przedłużenie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Ośrodek. W celu przedłużenia pobytu należy złożyć wniosek o pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce.

pdfwniosek.pdf

pdfzalacznik1.pdf

pdfzalacznik2.pdf