Zapraszamy wszystkie dzieci do Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej mieszczącej w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Boczna 4e, sala 11 w Praszce!

Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do piątku
w godzinach 13.00 – 17.00!

*Natomiast w okresie ferii zimowych i wakacji w godz. 9.00-15.00

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zaniedbanych wychowawczo, pochodzących z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mających problem z nauką bądź też pochodzących z rodzin z problemem uzależnień i przemocy.

Pod opieką wychowawcy może pozostawać nie więcej niż 15 dzieci. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00, a udział w nich jest bezpłatny.

Do podstawowych celów świetlicy należy:

- wspieranie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

- udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice wykorzystując własne środki i możliwości nie są w stanie zapewnić dzieciom właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych i które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju,

-zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,

-zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci,

- stwarzanie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia,

- poprawa dobrostanu psych-fizycznego dziecka.

Wychowawcy świetlicy posiadają wykształcenie wyższe, są doświadczonymi nauczycielami i dla realizacji celów oraz zadań współpracują z:

- rodzicami dzieci,

- dyrektorami szkół i pedagogami,

- asystentem rodziny,

-pracownikami socjalnymi.

W świetlicach prowadzone są następujące formy zajęć:

- zajęcia wychowawcze (gry i zabawy dydaktyczne, zabawy interakcyjne, gry i zabawy ruchowe, gry karciane, gry na xbox),

- systematyczna pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz nadrabianiu zaległości szkolnych,

- zajęcia w grupach zainteresowań: plastyczne, kulinarne, sportowe.

- indywidualna praca z dzieckiem.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

- zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych,

- pomoc w prawidłowym rozwoju osobowości,

- stwarzanie dzieciom warunków do nauki,

- udzielanie pomocy w nauce i pokonywanie trudności szkolnych,

- organizowanie dzieciom czasu wolnego: zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, inne formy

aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,

- dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci,

- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,

- pomoc socjalna i poradnictwo rodzinne mające na celu wspieranie i umacnianie rodziny oraz

umożliwienie jej przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej,

- organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z każdym dzieckiem.

Kryteria i zasady kwalifikacji dzieci do świetlicy

Do Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej przyjmowane są wszystkie dzieci, a w szczególności będące w trudnej sytuacji wychowawczej, dzieci z rodzin patologicznych lub trudnej sytuacji materialno-bytowej, sprawiające problemy dydaktyczno-wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

Świetlica jest integracyjna i przyjmuje wszystkie dzieci, które wyrażą chęć udziału w zajęciach.

Zgłoszenie dziecka do świetlicy następuje u wychowawcy przez rodzica/opiekuna prawnego. Potrzebę udziału dziecka w zajęciach może równie zasygnalisować pedagog szkolny lub asystent rodziny.

Wszelkie informacje oraz pomoc dzieciom w materiale szkolnym udzielane są:

  • osobiście w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej,

  • na platformie Facebook: Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Praszce

  • telefonicznie: 512-864-785

  • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • na platformie Microsoft Teams: Świetlica Praszka

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

INSTRUKTORZY ŚWIETLICY-ÓPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ

MIESZCZĄCEJ SIĘ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRASZCE